Category Archives: Romi

LKPd

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve buduće javne pozive za dodjelu stanova u vidu socijalnog stanovanja, budući da većina istih žive u neuslovnim napuštenim objektima.

Riječ je o licima romskog porijekla koja su 1999. godine izbjegla sa Kosova u Prijedor. UNHCR i Ministarstvo sigurnosti BiH istima je bio priznao status lica pod međunarodnopravnom zaštitom i sve ove godine isti su imali određena prava (npr. zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, ograničenu finansijsku pomoć, itd.). Grad Prijedor i JU Centar za socijalni rad Prijedor više puta istima je dodjeljivao jednokratne novčane pomoći. BHWI i druge nevladine organizacije pružale su korisnicima psihosocijalnu pomoć. Međutim, najveći problem istih pored nezaposlenosti je bio obezbjeđenje adekvatnog smještaja.  Sve ove godine od kada borave u Prijedoru  korisnici žive u napuštenim, neuslovnim objektima,  a samo mali broj istih je bio u stanju da plaća  mjesečnu kiriju i da na taj način obezbjede svojoj porodici normalne uslove stanovanja. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve buduće javne pozive za dodjelu stanova u vidu socijalnog stanovanja ili da se obrate Centru za socijalni rad Prijedor sa zahtjevom za dodjelu stana u svrhe korištenja.

Usvajanjem novog Zakona o državljanstvu RS (“Sl.glasnik RS” br. 59/14) predviđeni su povoljniji uslovi za sticanje državljanstva za lica bez državljanstva, kao i lica koja imaju status izbjeglice. Tako je u članu 16. navedeno da lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo RS, bez ispujavanja određenih uslova, samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ta osoba ima neprekidan boravak na teritoriji RS u trajaju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.

Na području Prijedora od momenta stupanja na snagu navedenog Zakona izvršeno je zastupanje za 19 korisnika pred Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, a do sada je 16 korisnika steklo državljanstvo RS/BiH. Nakon ukidanja statusa izbjeglice, poništajaja JMB, te regulisanja prebivališta u avgustu mjesesu 2016. god. stigle su i prve lične karte za korisnike.

Udruženje Vaša prava BiH je u proteklom periodu intezivno radilo na pružanju besplatne pravne pomoći priznatim izbjeglicama u postupcima sticanja državljanstva RS/BiH.

RomaPhoto-byAldinFafulovic2

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač u sredini zastave simbolizira putovanja i migracije Roma.

1990. godine na Svjetskom kongresu Roma održanome u Poljskoj odlučeno je da se 8. april proglasi Svjetskim danom Roma.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih

U Bosni i Hercegovini, Romi spadaju među najugroženiju populaciju . Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem koji se odnosi na nedostatak ličnih dokumenata, a koji vode ka ograničenom pristupu građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Nedostatak ličnih dokumenata je doveo do isključenosti mnogih Roma iz osnovnih političkih i socijalnih prava, kao što je pravo na glasanje, socijalna zaštita, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd. Također, to je izazvalo dodatne prepreke u ostvarivanju imovinskih prava. Nemogućnost pribavljanja dokumenata je povezana sa siromaštvom a vodi daljoj isključenosti iz javnog života. Ova de facto apatridija se često prenosi u naredne generacije. Dokumenti su od suštinske važnosti za dokazivanje ili sticanje državljanstva, te pristup pravima koje ono za sobom povlači. Nedostatak ličnih dokumenata i/ili upisa u matične knjige predstavlja prepreku integraciji Roma u postojeće zajednice. Tako su djeca uskraćena za mogučnost školovanja, odrasli ne mogu legalno raditi, a zdravstvena zaštita i socijalne usluge su nedostupne.  Zbog društvene marginalizacije, sami Romi često nisu svjesni značaja upisa u matične knjige i dokumenata koji su potrebni za potpuno ostvarivanje osnovnih građanskih, političkih, socijalnih i ekonomskih prava. U isto vrijeme, vlastima nedostaje razumijevanja i osjetljivosti za obim i moguće posljedice ovog problema, konkretnu potrebu i postupke kojima bi se ovaj problem riješio.

Prioriteti rješavanja ovog lošeg stanja su zacrtani u dokumentima romske dekade 2005-2015 Bosne i Hercegovine – Strategija socijalnog uključivanja Roma. Kao što je navedeno u Strategiji, jedan od prvih prioriteta koje treba riješiti je pitanje ličnih dokumenata, dok iz ovoga slijedi pristup i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Udruženje “Vaša prava BiH” je odavno shvatilo probleme ove populacije, te je još 2008 godine započelo provoditi aktivnosti s ciljem da se doprinese povećanju socijalne uključenosti Roma, kako bi se olakšao pristup pravima i njihovo ostvarivanje u BiH. Radeći predano i marljivo na implementaciji ovih aktivnosti, u saradnji sa raznim pojedincima i institucijama, postignuti su izuzetni rezultati.

Tokom implementacije projekta lokalne romske NVO su pokazale veliki interes za saradnju, te je ova saradnja, kao izuzetno bitna za dalju afirmaciju romskog NVO sektora, nastavljena. Saradnja sa predstavnicima vlasti i sudionicima u ovom procesu je itekako važna, a i ona je bila izuzetna. Uporedo sa ovim radilo se na senzibiliziranju opće javnosti o problemu romske populacije.

S ozirom na dosadašnje rezultate možemo biti zadovoljni u realizaciji predviđenih aktivnosti. Treba imati na umu da svaki završen predmet predstavlja jedan ljudski život, sudbinu majke, djeteta, porodice. Ovakvo shvatanje i pristup u rješavanju problema, dovelo je do izuzetnih rezultata, ali smo još uvijek daleko od cilja. Konačan cilj treba da bude da svi Romi u BiH imaju lična dokumenta, te da ravnopravno, kao i drugi građani, ostvaruju osnovna ljudska prava. Ukoliko smo mi u Udruženju „Vaša prava BiH“ svojim radom učinili da se kroz  aktivnosti bar malo poboljša sveukupno stanje, to nam je največe priznanje. Svjesni da imamo još mnogo da uradimo, idemo dalje u pružanju pomoći.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih

leaflet21

Romska kultura: snaga vaših priča

Nakon konkursa za fotografije «Romska kultura gledana kroz vaše oči», vidjeli smo koliko malo znamo o kulturi Roma, koja ostaje potisnuta preovlađujućim stereotipima u društvu.

Vrijeme je da pokažete drugu stranu priče. Onu romskog naroda, dostojnih građana koji čuvaju svoju kulturu i ponose se svojim korijenima. Stoga, odlučili smo da pozovemo sve vas koji smatrate da vaš glas treba da se čuje. Pozivamo vas da ispričate svoje priče koje oslikavaju romsku kulturu, tradicije i vjerovanja, patnje i uspjehe. Svi možemo poučavati, motivirati i inspirirati. Vaše priče imaju tu moć!

Sve priče će se objaviti na našem blogu (http://priceokulturiroma.tumblr.com/). Želimo da dobijemo izbor vaših priča da bismo otkrili šta se dešava, a šta bi se trebalo dešavati, ali i da pokrenemo jednu drugačiju raspravu, jednu u kojoj se mogu ukazati heroji i uzori. Smatramo da se kroz vaše priče romska zajednica može predstaviti autentičnije, kako lokalno, tako i globalno. Upravo zato vam upućujemo ovaj poziv.

KATEGORIJE

Da bismo vas inspirirali, uspostavili smo četiri kategorije za vaše priče. Molimo da imate na umu da rad ili radove koje pošaljete možete svrstati u više od jedne kategorije.

Kultura

Slavite li neki praznik na poseban način? Znate li neke izreke i bajke koje se prenose u vašoj porodici? Podijelite svoja tradicionalna vjerovanja, običaje i priče zajednice koje su se generacijama prenosile usmenim putem.

Talenat

Da li ste pjesnik ili pisac? Slikate li? Da li ste izvanredan muzičar? Podijelite s nama svoju priču i svoju umjetnost.

Hrabrost

Poznajete li nekog lokalnog heroja? Ili ste to možda vi sami? Imate li snage da prevladate sve prepreke i da se borite za bolji život svoje zajednice? Podijelite s nama svoje projekte i dostignuća.

Prijateljstvo

Da li na bilo koji način pomažete romskim zajednicama? Da li ste možda nešto naučili iz tog iskustva? Možda nešto što nam svima može koristiti? Prenesite nam svoje priče, opažanja i naučene lekcije.

KO MOŽE SUDJELOVATI

SVAKO. Posebno pozivamo na sudjelovanje studente, obrazovane ljude i borce za prava roma.

 SMJERNICE ZA VAŠE PRILOGE

  1. Vaši pismeni prilozi ne treba da budu duži od 700 riječi. Da li ste napisali roman koji želite da podijelite s nama? Molimo vas da nam pošaljete samo izvadak ne duži od 700 riječi.
  2. Nemojte se ustručavati da govorite o sebi. Mi želimo da znamo tko ste. Predstavite se u uvodu.
  3. Priče su moćno oruđe. Mogu poučavati, inspirirati i motivirati. Razmislite dva puta o tome kakvu poruku prenosite. Mi ne želimo održavati stereotipe. Oni su već svuda oko nas. Želimo znati šta se krize iza toga.
  4. Posebno vas pozivamo da uz svoj prilog dodate bilo kakav drugi medijski uradak (fotografiju ili link na video snimak). Oni treba da budu dobrog kvaliteta da bismo ih postavili zajedno sa pričom. Molimo da naznačite ko je autor tog uratka, ako vi niste (jedini) autor.
  5. Svoje priče možete slati na evam@vasaprava.org.

S NESTRPLJENJEM OČEKUJEMO VAŠU PRIČU!