Program pravne pomoći

Udruženje je od 1996. godine do sada pružilo besplatnu pravnu pomoć za oko 400,000 izbjeglih lica, povratnika, raseljenih lica, manjinskih grupa i grupa ugrožene domicilne populacije u pravnim stvarima kao što su: povrat imovine, socijalna, ekonomska i kulturna prava, diskriminacija u pristupu zapošljavanju, komunalijama, obrazovanju i socijalnoj pomoći kao i druga ljudska prava garantovana Evropskom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim pravnim instrumentima.

Godišnji izvještaj Udruženja Vaša prava BiH za 2007.