Pravna pomoć

Vaša prava BiH pruža različite oblike pravne pomoći svojim korisnicima, od davanja odgovora na kratke upite do opsežnije pomoći uključujući pravno zastupanje u svim pravnim poljima, izuzev krivičnog prava. Pravna pomoć se pruža kroz besplatno pravno savjetovanje i zastupanje.

Kako se broj povrataka povećao od 2003.  godine, broj slučajeva i pitanja koja se odnose na održivost je također porastao. Pitanja uključuju diskriminacijsku praksu i opstrukciju protiv povratnika i socijalno ugroženih građana u pogledu zapošljavanja, penzija, zdravstva, obrazovanja, javnih usluga, itd. Mreža također pomoć pruža osobama po pravnim pitanjima azila i državljanstva. Pravno osoblje je aktivno uključeno u pogledu pravnih pitanja koja se tiču preko-graničnih povrataka iz i u BiH. Mreža promovira vladavinu zakona pomažući korisnicima da ostvare prava.

U 2004. godini, Vaša prava je prepoznala važnost pravnih pitanja vezano za tražitelje azila, žrtve trgovine ljudima, te će se pravna pomoć pružati i ovoj kategoriji ljudi u skladu s domaćim i međunarodnim pravnim instrumentima.

Do sada je Udruženje Vaša prava pomoglo preko 400.000 ljudi, uključujući socijalno-ugroženo stanovništvo, izbjeglice, raseljena lica, te pripadnike manjina. Samo u 2005. godini pravnu pomoć i informacije je dobilo preko 54.000 korisnika. Kategorije korisnika koej su se najčešće obraćale za pravnu pmoć su raseljeni, povratnici (sa posebnim akcentom na manjinske povratnike), izbjeglice, ugroženo loklano stanovništvo, tražitelji azila i izbjeglice u BiH, osobe iz regije koje traže privremenu zaštitu u BiH i one koje već imaju taj status, osobe bez državljanstva, te žrtve trgovine ljudima.

U sklopu svojuh aktivnosti, pravno osoblje pruža pravna mišljenja, te analizira trendove implementacije zakona kako bi definirali pitanja koja domaće vlasti trebaju razmotriti, te redovono održavaju bazu podataka Programa pravne pomoći.

Aktivnosti

Advokati, pravnici i službenici za informiranje pomažu korisnicima da ostvare svoja prava, te da ispune svoje obaveze u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

Pravna pomoć obuhvata:

  • pravno savjetovanje/ispunjavanje formulara/pripremanje pravnih podnesaka,
  • pravne radnje u upravnom postupku,
  • pravne radnje u sudskom postupku,
  • pravne radnje pred institucijama za ljudska prava.

Kako bi najefektnije  implementirali pravnu pomoć, osoblje udruženja usko surađuje s lokalnim organima uprave, te drugim organizacijama za pružanje pravne pomoći u zemlji i regiji, te zagovara izmjene zakonodavstva.

Pravno zastupanje korisnika pred upravnim organima, sudovima te institucijama za ljudska prava je moguće nakon što Grupa za pravna pitanja razmotri i odobri zastupanje, po jasno definiranim kriterijima.

Kroz pravne aktivnosti Vaša prava BiH će i dalje raditi na prevazilaženju administrativnih i pravnih prepreka održivom povratku i ostvarivanju prava svih građana u zemlji. Jasno je da Vaša prava imaju nezamjenjivu i jedinstvenu ulogu u pravnoj panorami BiH, te će pravne aktivnosti osigurati pravilnu primjenu zakonodavstva i razvoj civilnog društva u zemlji.

Korisnici

U korisnike usluga Vaših prava BiH spadaju raseljene osobe, povratnici (posebna pažnja data je situaciji i potrebama manjinskih povratnika), izbjeglice, ugrožene kategorije lokalnog stanovništva (ova kategorija obuhvata pružanje usluga ugroženim starim osobama, osobama sa onesposobljenjem, djeci bez roditeljskog staranja, samohranim majkama, žrtvama nasilja u porodici, traumatiziranim osobama, žrtvama trgovine ljudima i nacionalnim manjinama kao i izbjeglicama i povratnicima koji su, nakon izvjesnog perioda integrisali u društvo i prešli iz kategorije izbjeglica i povratnika u kategoriju ugrožene lokalne populacije), tražitelje azila i izbjeglice u BiH, osobe iz regije koje traže privremenu zaštitu u BiH, osobe iz regije koje su pod privremenom zaštitom u BiH, osobe u BiH kojima je potrebna pomoć za pitanja apatrizma/državljanstva, te žrtve trgovine ljudima.

Do sada je Udruženje Vaša prava BiH pomoglo preko 450.000 ljudi, uključujući socijalno-ugroženo stanovništvo, izbjeglice, raseljena lica, te pripadnike manjina. Samo u 2010. godini pravnu pomoć i informacije je dobilo više od 11.000 ljudi.